STADGAR

För Datorsektionen på Berzeliusskolan i Linköping

Senast reviderade enligt årsmötet 2024-05-22
PDF-format 📄

Vårt syfte

Datorsektionens syfte och mål är att främja kunskap om programmering, användandet av alternativa operativsystem och andra datorrelaterade ämnen som man inte enkelt kan ordna själv.

1 § Medlemskap

Medlemskap i Datorsektionen beviljas av styrelsen. Medlemmar i Datorsektionen måste gå på Berzeliusskolans gymnasium samt betala in en av styrelsen fastslagen medlemsavgift. Styrelsen kan ta beslut om att avslå medlemsansökningar där det kan antas att medlemsansökan om dessa har till syfte att sabotera eller motverka föreningen. Om ett sådant fall uppstår så skall den ansökande få orsaken eller orsakerna redovisade för sig. Medlemskap varar till läsårets slut. Föreningen kan även godta hedersmedlemmar som inte går på Berzeliusskolans gymnasium, men som tidigare studerat vid Berzeliusskolans gymnasium och då innehaft medlemskap i Datorsektionen.

2 § Styrelsens struktur och funktion

Datorsektionens styrelse, som årligen väljs vid årsmötet (se §7) skall bestå av medlemmar i Datorsektionen. Hedersmedlemmar får inte nomineras till styrelseposter, ej heller medlemmar som under den tilltänkta styrelseperioden väntas gå från medlem till hedersmedlem. Om en invald styrelsemedlem ändå lämnar skolan (eller på annat vis upphör att utgöra en medlem) skall ett möte kallas för att, som vid årsmötets val av styrelse, utse en ersättare.

Styrelsemedlemmar skall utgöra Datorsektionens främsta representanter, men även bära huvudsakligt ansvar för att Datorsektionen hålls organiserad och lagvänlig. Styrelsen beslutar därmed även om eventuella ordningsregler. Styrelsen berättigas full åtkomst till föreningens resurser, men ansvarar även för att dessa används i Datorsektionens bästa intresse. Styrelsen är även berättigad att fatta mindre beslut, såsom mindre inköp, uteslutning av medlemmar, mm., och kan även delegera uppgifter som inköp och planering till andra medlemmar. Styrelsemedlemmar skall även ansvara för att skriva in nya medlemmar (se §1).

Styrelsen skall bestå av sex poster, en ordförande, en sekreterare, en ekonomiansvarig, en PR-ansvarig, en mjukvaruansvarig och en hårdvaruansvarig.

Ordförande ansvarar för att passivt ta in åsikter från medlemmar och vidareföra dessa i styrelsens vidare beslutsfattning. Ordförande innehar även officiellt en ledarroll inom föreningen, och bör vara mest aktiv som representant i diskussioner med andra gymnasiesektioner, andra organisationer, skolpersonal, mm. Ordförande erhåller också ansvar för firmateckning.

Sekreterarens funktion är främst att protokollföra beslut, diskussioner och möten inom styrelsen, och hantera äldre dokument vid behov. Sekreteraren har även det främsta ansvaret när det kommer till att hålla medlemmar underrättade, på så många kanaler som bedöms rimligt, om möteskallelser, planer och evenemang, osv.

Ekonomiansvarig ansvarar för att Datorsektionens utgifter och intäkter hålls balanserade, har sista ordet vid beslut om prissättning av de varor och tjänster som Datorsektionen tillhandahåller, och sköter större inköp å Datorsektionens vägnar. Om ekonomiansvarig bedömer ett tilltänkt projekt, evenemang eller inköp från Datorsektionens sida som ekonomiskt ohållbart, är denne berättigad att bestrida beslutet som ligger bakom sagda projekt, evenemang eller inköp.

PR-ansvarig ansvarsområden är rekrytering av nya medlemmar samt upprättshållande av föreningens relationer till allmänheten. Den PR-ansvariga ska även ta huvudansvaret för rekrytering av nya medlemmar i början av nya läsår framöver.

Mjukvaruansvarig har i uppdrag att administrera mjukvara och operativsystem på sektionens medlemstillgängliga datorer. Utöver detta ska även den ansvarige hjälpa medlemmar genom att svara på frågor angående mjukvara kopplat till sektionen.

Hårdvaruansvariges ansvarsområde är att förvalta och ansvara för Datorsektionens fysiska tekniska resurser. Denna styrelseroll innefattar även att bistå medlemmar med vägledning gällande sektionens hårdvara.

Alla styrelsemedlemmar bör agera med Datorsektionens välmående som prioritet.

3 § Medlemmars rättigheter och skyldigheter

En medlem:

 • Har rösträtt på säsongs- och årsmötet. (Gäller ej hedersmedlemmar)
 • Kan nomineras till, och delta i styrelsen och/eller valberedningen. (Gäller ej hedersmedlemmar, se §2)
 • Har rätt att motionera till säsongs- och årsmötet. (Gäller även hedersmedlemmar)
 • Är skyldig att följa Datorsektionens regler och stadgar. (Gäller även hedersmedlemmar)
 • Måste betala in medlemsavgift vid påbörjat medlemskap. (Gäller ej hedersmedlemmar)
 • Måste lämna annan medlem företräde till dator som har utvecklingsverktyg i det fall då den andra medlemmen har yttrat önskan om att utveckla programvara på datorn i fråga. (Gäller även hedersmedlemmar)

En hedersmedlem har samma rättigheter att köpa produkter av Datorsektionen som en vanlig medlem, och erbjuds samma rabatteringar på inträden eller avgifter som vanliga medlemmar erhåller. Hedersmedlemmar väntas respektera att Datorsektionens utrymme och resurser i första hand är ämnade för aktiva medlemmar.

4 § Uteslutning

En medlem som inte följer Datasektionens stadgar eller regler eller på annat sätt stör verksamheten kan, efter beslut av styrelsen, få sitt medlemskap indraget. Hedersmedlemmar kan likt medlemmar uteslutas ur Datorsektionen på beslut från styrelsen. Styrelsens beslut är slutgiltigt.

5 § Verksamhetsår

Ett verksamhetsår löper under skolans läsår, det vill säga skolstart under hösten till skolavslutningen under sommaren.

6 § Säsongsmöten

Minst tre säsongsmöten skall kallas per verksamhetsår, på en tid och plats som styrelsen bestämmer, förutsatt att tiden för två säsongsmöten ligger inom spannet för skolans hösttermin och att tiden för ett säsongsmöte ligger inom spannet för skolans vårtermin. Kallelse till varje säsongsmöte sker senast två veckor innan mötet skall hållas.

På ett säsongsmöte måste följande punkter ingå:

 • Om mötet godkänns som officiellt.
 • Hur dagordningen skall se ut.
 • Val av mötesfunktionärer.

På det sista säsongsmötet som kallas innan ett årsmöte måste följande punkt ingå:

 • Val av valberedning bestående av två personer.

7 § Årsmöte

Ett årsmöte skall kallas minst en gång per verksamhetsår, på en tid och plats som styrelsen bestämmer, förutsatt att ordinarie årsmöte hålls under vårterminen. Kallelse till årsmötet sker senast två veckor innan årsmötet skall hållas. Vid viktigare beslut skall information om att dessa skall tas upp vid årsmötet gå ut i samband med kallelsen om situationen så kräver. Ett viktigare beslut är ett sådant beslut som enbart kan tas vid årsmöten. Extra årsmöte kan kallas av styrelsen eller två tredjedelar av medlemmarna.

På ett årsmöte måste följande punkter ingå:

 • Om mötet godkänns som officiellt.
 • Hur dagordningen skall se ut.
 • Val av mötesfunktionärer.
 • Styrelsen redovisar en ekonomisk berättelse.
 • Revisorn redovisar en ekonomisk berättelse.
 • Medlemmarna beslutar om de skall godta styrelsens berättelse och i så fall bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 • Val av styrelse och revisor.

8 § Beslutsordning

Beslut som syftar till att ändra stadgar, välja nya medlemmar i styrelsen eller avsätta revisorn måste fattas under ett årsmöte, eller ett extrainkallat årsmöte. Dessa beslut måste godtas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. Övriga beslut kan tas av styrelsen.

9 § Valberedningens uppdrag

Valberedning har i uppgift att nominera de bäst lämpade kandidaterna till nästkommande verksamhetsårs styrelse, samt bistå styrelsen vid behov.

10 § Motioner

Det åligger varje medlem och hedersmedlem rätten att motionera under den motionsperiod som infaller från det att en kallelse inför ett säsongs- eller årsmöte gått ut, till mötets tidpunkt. Motioner som syftar till att ändra stadgar, eller att på annat sätt väsentligt förändra Datorsektionen eller dess styrelse, eller revisorn skall lämnas till styrelsen.

11 § Föreningens upplösande

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst tre fjärdedelar av närvarande medlemmar. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till medlemmar som yrkar på förvärv av tillgångarna och om så ej är fallet, datorföreningen Lysator som är verksam vid Linköpings universitet.

12 § Politik

Datorsektionen är politiskt obunden och politiskt neutral.


ÖVRIGA REGLER

För Datorsektionen på Berzeliusskolan i Linköping

Senast reviderade enligt höstmötet 2022-10-12
PDF-format 📄

§1 Syfte med Datorsektionens övriga regler

Datorsektionens övriga regler skall utgöra ett styrdokument för föreningen Datorsektionen på Berzeliusskolan i Linköping. Styrdokumentet skall vara ett komplement till Datorsektionens stadgar och bestå av övriga bestämmelser som påverkar föreningverksamheten.

§2 Ändring av Datorsektionens övriga regler

Ändringar av Datorsektionens övriga regler skall endast verkställas efter beslut via acklamation eller relativ majoritet vid omröstning under ett säsongsmöte eller årsmöte.

§3 Musikdator

Max en dator i Datorsektionens lokal skall defineras som musikdator. Musikdatorns root-lösenord skall utgöras av samma textsträng som det medlemsallmänna inloggningslösenordet på datorn.

§4 Övriga roller

Övriga roller avses vara roller som inte ingår i Datorsektionens styrelse.

§4.1 Lokalansvarig

Lokalansvarig skall erhålla ett verktyg för att öppna Datorsektionens ingång. Denne skall vara ansvarig för sektionslokalens sanitet genom anmärkning till medlemmar som påverkar sektionssaniteten negativt samt städning på egen hand.

§4.2 Instagramsansvarig

Instagramsansvarig skall ansvara för uppladdning av media på Datorsektionens Instagramkonto. Denne har även ansvar att ta mottaga media från medlemmar som beviljar att filerna i fråga publiceras på föreningens Instagram.

§4.3 Eventansvarig

Eventansvarig planerar aktiviteter för Datorsektionens medlemmar i samråd med styrelsen. Denne har också ansvar att meddela medlemmar om planerade aktiviteter, eller kontakta sekreteraren som publicerar information om aktiviteterna i fråga.

§5 Städdag

Minst en dag per skoltermin ska bestämmas som städdag av styrelsen. Styrelsemedlemmar samt lokalansvariga erhåller ansvar att delta på städdagen.

§6 Bakgrundsbilder

På Datorsektionens datorer gäller förbud mot sexuella bakgrundsbilder. Detta inkluderar tecknade, animerade samt bilder på riktiga personer. Förbudet gäller på både skärmbakgrundsbilder så väl som webbläsarbakgrundsbilder.

§7 Rabatt på varupris för medlemmar

Datorsektionens ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar samt externa medlemmar skall erhålla rätt till en rabatt av en svensk krona eller två svenska kronor på varje vara som saluförs av föreningen.

§8 Ägandeskap av kvarglömd Monster

Alla öppnade burkar av Monster Energy Drink i föreningens lokal blir sektionsmedlemmars egendomar vid 00:00 varje dag. Om en öppnad burk Monster övertäcks av ett kaffefilter markerat med "Fuck off" gäller inte ägandeskapsöverförandet den beträffande Monsterburken.